Начало

• Модерна, желана, иновативна, конкурентноспособна образователна институция, където децата да получат образование съответстващо на потребностите на съвременния живот.
• Предпочитана среда за 3–7-годишните деца, където се гарантира тяхното познавателно, емоционално, социално, езиково, духовно-нравствено, физическо и творческо развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.
• Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, педагогическа информация , сътрудничество.

„Ако днес преподаваме така,
както сме преподавали вчера,
ние ограбваме нашите деца
за утре”
Джон Дюи